📦 75 TL ve Üzerine Kargo Bedava!

- 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA -

- AYDINLATMA METNİ

1. Tanımlar :

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,

Kişisel veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

Özel nitelikli kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

KVK Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu,

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,


1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, VERİ SORUMLUSU,Saray Mah. Naya Sok. No: 3/1 Ümraniye İstanbul Tel: 0262 502 08 58kvkk@eveshop.com.tr, evemagazicilik@hs03.kep.tr, Adresinde Mukim, Alemdağ VD: 3820226321 vergi Numarası ile kayıtlı, 0382022632100010 Mersis No’ lu EVE MAĞAZACILIK  A.Ş. (“EVE”) olup, iş bu AYDINLATMA FORMU,  EVE nezdinde Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili AYDINLATMA METNİ’ ne ilişkin TEBLİĞ ve sair ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmeleri içermektedir.

KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yukarıda iletişim bilgileri verilen EVE veri sorumlusu olarak tanımlanmış olup, KVKK uyarınca gerekli iş ve işlemlerin EVE adına yürütülmesi hususunda belirlenecek VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ ayrıca https://www.eveshop.com.tr/kvkk_veri_isleme_politikamiz/ internet adresinde gösterilmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

EVE tarafından sunulan faaliyetler kapsamında toplanan yada Kişisel Veri ilgilisi tarafından verilen Kişisel Veriler, mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca, veri sorumlusu EVE tarafından KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Reklam, Tanıtımı kampanya vb. pazarlama süreçlerinde kullanılmak yanında, EVE faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi ve sair yasal düzenleme ve zorunluluklar nedeni ile aşağıda açıklanan çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir. Söz konusu kişisel Veriler, yasal olarak verilerin işlenmesi hususundaki düzenlemeler dışında, iş bu AYDINLATMA FORMU’ nun incelenmesini müteakip ayrıca Kişisel Veri Sahibi tarafından AÇIK ONAY verilmesi halinde;

 • * Kampanya Bildirimleri,
 • * Yeni ürün duyuruları ve çapraz alışveriş fırsatlarının paylaşılması amacı dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerin tanıtımı,
 • * Promosyonu, kişiye özel kampanya,
 • * Reklam,
 • * Hedefleme,
 • * Analiz,
 • * Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • * İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • * Gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • * Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • * Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • * Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • * Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • * EVE tarafından yürütülen Ticari faaliyetlerin yürütülmesi yanında AÇIK RIZA/Muvafakatname formunda belirtilen ve Veri sahibi tarafından izin verilen diğer hususlar,

için işlenebilecek, saklanabilecek ve bu kapsamda verilmesi halinde açık onay kapsamında hizmet alınan üçüncü kişiler dahil EVE iş ortakları ve tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. EVE, yasal zorunluluklar ve kanunen tanınan haklar dışında, açık onay olsun ya da olmasın Kişisel verileri kanunen yasaklanmış herhangi bir şekilde 3. Kişiler ile PAYLAŞMAMAKTADIR.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, EVE tarafından yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere şubelerde Veri sahibi tarafından bilgi verilmesi, web sitesi üyelik bilgileri, mesafeli satış sözleşmesi, web sitelerine yerleştirilmiş çerezler ve sair kanunen izin verilen yöntemler yoluyla toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, EVE’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarını her zaman kullanabilir ve bilgi talep edebilirisiniz. Usulüne uygun başvuru ve taleplerinizi EVE tarafından 30(otuz) gün içerisinde

Bilgi ve başvuru taleplerinizi Başvuru Formu'na tıklayarak kvkk@eveshop.com.tr yada evemagazicilik@hs03.kep.tr adresine e-posta yolu ile gönderebilirsiniz.

5. Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde Veri Sahibi’ nin; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak yasal mevzuat düzenlemesi gereğince başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişisel Verileriniz Hususunda EVE tarafından, yasal mevzuat gereği düzenlenen KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN POLİTİKALARIMIZ incelemek için https://www.eveshop.com.tr/kvkk-verilerin-islenmesi/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. İş bu politika, açık onay ve yasal mevzuat düzenlemeleri yanında EVE kişisel verilerinizin korunması ve mevzuat dışı kullanılmaması hususunda gerekli özeni, dikkati göstermekte ve 3. Kişiler tarafından bu verilere ulaşımın engellenmesi hususunda gerekli teknolojik ve idari tedbirleri ayrıca almaktadır.

Başvuru Formu